Gaytree Maa
March 29, 2016
Shree Ganeshji
March 29, 2016

Om Gurur Brahmaa Gurur Vishnu, Gurur Daywo Mahayshwarah, Gurur Sakshaat Param Brahma, Tasmai Sri Guruvay Namah.

GURU DEVA SHARANAM DEVA

Guru Deva Sharanam Deva

Pahay Prabhu Sharanam Deva

Sundara Roopa Sri Guru Deva
Sharanam Sharanam Sat Guru Deva