March 29, 2016

Gaytree Maa

Om Bhoor Bhuvaha Swaha, Tat Savitur Varenyam, Bhargo Devasya Dheemahi, Dhiyo Yonah Prachodayaat.
March 29, 2016

Shree GuruJI

Om Gurur Brahmaa Gurur Vishnu, Gurur Daywo Mahayshwarah, Gurur Sakshaat Param Brahma, Tasmai Sri Guruvay Namah. GURU DEVA SHARANAM DEVA Guru Deva Sharanam Deva Pahay Prabhu […]
March 29, 2016

Shree Ganeshji

Om Gajaananam Bhuta Ganaadi Sayvitam, Kapittha Jambu Phala Chaaru Bhakshanam, Umaa Sutam Shoka Vinaa Shakaarakam, Namaami Vighnayshwar Paada Pankajam. Lambodar Namastubhyam, Satatam Modak Priya, Nirvighnam Kuroo […]
March 29, 2016

Shree Ganesh Bhajans

coming soon…..