Shree Shiva Bhajans
March 29, 2016
Saraswatee Maa
March 29, 2016

Karpoor Gowram Karoona-Avtaaram, Samsaar Saaram Bhujagendr Haaram, Sadaa Vasantam Hridayaar Vinde, Bhavam Bhavaanee Sahitam Naamami.

NAMO MAHADEO SHAMBU

Namo Mahadeo Shambho
Namo Sadaa Shiva Om
Jai Parmeshwar, Jai Bhuvaneshwar
Jai Shiva Shankar Om

Bhavaani Shankar Umaa Maheshwar
Girjaa Shankar Om
Jai Pralayankar Jai Pitaamber,
Jai Shiva Shankar Om – Namo

Har Har Mahadeo Gaurie Manohar
Har Shiva Shankar Om
Dukh Har Lekar, Sukh Bhar Dekar
Jai Shiva Shankar Om – Namo

Paarvati Shankar Gangaa Jataa Dhar
Karuna Shankar Om
Neel Kant Dhar Akhileshwar Dhar
Jai Shiva Shankar Om – Namo

Jai Shiva Shankar Natraaj Sundar
Har Har Shankar Om
Jai Damaru War Jai Kaileshwar
Jai Shiva Shankar Om – Namo